picha ya kichwa: Nenda mbinguni 3 misalaba Mstari wa Biblia Yohana 3:16

Je, wewe ni Mzuri wa Kutosha Mbinguni?

Fuata pamoja na Bw. "Jamaa Mzuri" na ujue.


(kwa Kiingereza na manukuu ya Kiswahili)


Mungu Anakupenda na Amekuumba Umjue Yeye Binafsi.
"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akawa na Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele."
-- Yohana 3:16

Tumetengwa na Mungu kwa Dhambi.
Mungu ni mkamilifu. Mungu ndiye kipimo ambacho kila kitu kingine kitapimwa.

"Mungu huyu, njia yake ni kamilifu; neno la BWANA limethibitika; yeye ni ngao yao wote wanaomkimbilia." — Zaburi 18:30

Tunafikiria kidogo sana dhambi zetu lakini kwa Mungu Mtakatifu ni mbaya sana.
"Kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu." -- Warumi 3:23

“Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. — Warumi 6:23


Yesu ndiye daraja linalorejesha


Kifo cha Yesu Kristo Mahali Petu Ndio Utoaji Pekee wa Mungu kwa Dhambi ya Mwanadamu.
"Yeye (Yesu Kristo) alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu na alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki." -- Warumi 4:25


Lazima Binafsi Tumpokee Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana.
"Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake." — Yohana 1:12

"Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu." -- Waefeso 2:8-9

misalaba


Biblia inasema kwamba ni lazima tutubu...yaani tuache dhambi zetu..
(Kutubu maana yake ni kuziacha dhambi zetu, kuwa na huzuni kwa ajili ya dhambi zetu, tuone aibu na kujutia dhambi zetu)
"Petro akawaambia, Tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu." --- Matendo 2:38
"Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana; --- Matendo 3:19

Na weka imani yako katika Bwana Yesu Kristo
"Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake."
- Yohana 3:36

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma Mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu kuokolewa kwa yeye. Kila amwaminiye yeye hahukumiwi, lakini asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la Mwana pekee wa Mungu."
--- Yohana 3:16-18

Video hizi fupi zinaelezea:

Injili ya Yesu ni nini: maelezo ya dakika mbili Alisa Childers
hakimiliki: alisachilders.com


Kwa nini Mungu mwenye upendo awapeleke watu kuzimu? Mark Spence
hakimiliki: livingwaters.com


Habari njema ya injili katika sekunde 60: Ray Comfort
hakimiliki: livingwaters.com


Tubu Dhambi Zako na
Weka Imani Yako Kwa Yesu!


Ni nini hasa kilifanyika Yesu alipokufa msalabani:
Amri kumi zinaitwa sheria ya maadili.
Tulivunja sheria, na Yesu alilipa faini, na kumwezesha Mungu kisheria kutuweka huru kutokana na dhambi na kifo.

Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
Kwa maana sheria ya Roho wa uzima ule uzima imewaweka ninyi huru katika sheria ya dhambi na mauti katika Kristo Yesu.
Kwa maana Mungu amefanya kile ambacho sheria, ambayo ilikuwa dhaifu kwa mwili, haikuweza kufanya. Kwa kumtuma Mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa ajili ya dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili; ili matakwa ya haki ya torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho.
--- Warumi 8:1-4Yesu ni nani?
Mwaliko wa kukutana na Yesu
Muhtasari wa dakika 5:

Filamu kuhusu maisha ya Yesu Kristo.
Filamu hii imetafsiriwa katika zaidi ya lugha 1000 tangu 1979. Bado ndiyo filamu ya moja kwa moja iliyotafsiriwa zaidi katika historia.

Tazama filamu nzima bila malipo kwa:
Filamu ya Yesu
(filamu ya saa 2 -- wifi inahitajika)
Na yeye amwaminiye (aliye na imani, anashikilia, anaegemea) Mwana ana (sasa anao) uzima wa milele. Lakini yeyote asiyemtii (asiyeamini, anayekataa kuamini, kudharau, kutonyenyekea) kwa Mwana hataona (kupitia) uzima, lakini [badala] ghadhabu ya Mungu inabaki juu yake. [Hasira ya Mungu inabaki juu yake; Ghadhabu yake inamlemea daima.]
--- Yohana 3:36


Nini kinatokea tunapookolewa?:

Mungu ni mkamilifu; sisi si.
Lakini anapotuokoa na "tunazaliwa mara ya pili", Roho Mtakatifu anaingia ndani na kuanza kubadilisha kutokamilika kwetu. Yesu anatubadilisha kutoka ndani kwenda nje.
Wokovu wetu ni muujiza wetu binafsi.

Damu yake iliyomwagika msalabani inafunika dhambi zetu.
Kwa maana Mungu alimfanya Kristo, ambaye hakutenda dhambi, kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tupate kufanywa waadilifu na Mungu kwa njia ya Kristo.
--- 2 Wakorintho 5:21

Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita; tazama, mpya imekuja.
--- 2 Wakorintho 5:17

Yesu anaishi maisha yake kupitia sisi, hivyo kusudi letu kuu katika maisha haya ni kuwa kama Yeye. Katika matembezi yetu ya kila siku na Yesu tunajifunza kutoka kwake na roho yake inatusaidia kufanya mapenzi yake juu ya mapenzi yetu wenyewe.
Hivyo tunakuwa zaidi kama Yesu. Hii ndiyo maana ya kufanana na sura yake. Tunakuwa "tunafanana na sura ya Mwanawe"
( Warumi 8:29).

Mungu hutupatia uzima wa milele kama zawadi ya bure, si kwa sababu sisi ni wema bali kwa sababu Yeye ni mwema na mwenye rehema.Ili kusoma Biblia mtandaoni:
Bonyeza hapa


Sikiliza Biblia mtandaoni:
Bonyeza hapa


Masz pytania?:
Bonyeza hapa

Kwa makosa au maoni ya Tafsiri: Wasiliana nasi

Tovuti Zetu Zingine:
Mtihani wa wokovu: (kwa Kiingereza) SalvationCheck.org
Jinsi ya kujiandaa kwa nyakati za mwisho: (kwa Kiingereza) EndTimeLiving.org

Kiswahili
© 2024 Nenda Mbinguni